Основни положения относно обработката и защитата на Вашите данни (Декларация за поверителност)

„КЕПТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД влага всички необходими ресурси и прилага най-стриктни мерки за опазване на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти. Ние следваме принципите за законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за нашите клиенти начин обработване на личните им данни.
Поради това, ние събираме и обработваме предоставените данни само с оглед на конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Внедрили сме системи и процеси, за да гарантираме, че данните, които събираме и съхраняваме са сведени до минимум и са свързани с и ограничени само до необходимото за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Стремим се Вашите лични данни винаги да бъдат точни и в актуален вид, като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност във Вашите данни, за да я отстраним своевременно.

Уверяваме Ви, че сме внедрили системи, които да ни гарантират, че не съхраняваме данните Ви за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват.

Също така, обръщаме внимание на възможността по всяко време и без да е необходимо да се обосновавате, да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и да ги изтрием, ако желаете, освен ако не са налице други законосъобразни основания да ги пазим. Тъй като за нас е приоритет обработването да се извърши по начин, който да гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, сме внедрили механизми за сигурност и ограничен достъп.

„КЕПТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ И СПАЗВА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДР.).

ЛИЧНИ ДАННИ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат Вашето име, ЕГН (ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и др.

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства за събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ „КЕПТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО.
Ние събираме данните Ви на доброволна основа, когато ни ги предоставите, с оглед на заявеното от Вас желание да сключите договор за предоставяните от нас услуги. След сключването на Договора, данните Ви ще бъдат обработвани в качеството Ви на страна по този договор и във връзка с изпълнението на нашите задължения по него. Предоставянето на тези данни позволява да идентифицираме съответното лице като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него. Трите имена, единният граждански номер и адресът на лицето са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай, че дадено лице откаже да ги предостави, „КЕПТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, няма да може да сключи договор. За да можем да изпълняваме сключените договори, е необходимо да обработваме личните данни на лицата, с които сме ги сключили. В противен случай, ще е невъзможно да спазим договорните си ангажименти.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

„КЕПТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си.

По силата на изключение и при наличието на законно основание, личните Ви данни могат да бъдат разкрити на трети лица по следния начин:

Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративната реорганизация или други промени в корпоративното управление.
На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена нужда или да ползват данните извън нашите инструкции, да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.
В случай на предаване на данни, „КЕПТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД задъжава трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват, за да Ви идентифицират като личност, да се свързват с Вас или да Ви изпращат съобщения, извън целите, за които са им предоставени. На трети страни или партньори ще бъде разрешено да получават само тази информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции от наше име. Освен това, те трябва да обработват лични данни в съответствие и при спазване на политиката на „КЕПТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  за поверителност, както и на приложимите закони за защита на данните.

Във връзка с горното, относно споделянето на Вашата информация, Ви информираме, че Вашите данни няма да бъдат прехвърляни и/ или да се обработват извън РБългария.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на държавни органи, само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ „КЕПТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Ние ще запазим Вашите лични данни за толкова дълъг период от време, колкото е необходимо за изпълнение на целите и доказване на изпълнението им или в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат изтрити.

ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация:

2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

3. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

4. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/ съхраняването им.
След изтриването на Вашите лични данни, повече не е възможно предоставяне на инфоирмация за тях от наша страна.

5. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи – например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и пр., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

6. Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва, само ако това е технически осъществимо.

7. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочите причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необохдимо за целите на наши легитимни интереси.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на данни, включително профилиране.

Към настоящия момент „КЕПТА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не осъществява автоматизирано обработване на данни. Включително профилиране.

9. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган – Комисията за защита на личните данни или Съда, ако считате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени.

Комисия за защита на личните данни:

гр. София, ПК 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2
Център за информация и контакти – тел.: 02/91 53 318
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Вашето искане за ползване на Вашите права по отношениена предоставените лични данни или оттегляне на съгласията Ви, можете да ни изпратите на имейл: gdpr@conixtrade.com.

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас чрез имейл gdpr@conixtrade.com, събщените от Вас данни (Вашият имейл, Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да разрешим заявения проблем. Ние се aнгажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.