При правилно проектиране и изпълнение шлайфаните индустриални бетонни настилки (армирани най-често чрез комбинация от различни видове влакна) осигуряват необходимата експлоатационна надеждност на база висока носимоспособност, износо- и удароустойчивост, комфорт на експлоатация и дълготрайност, като всичко това е съчетано с лесна поддръжка и висока степен на екологичност. Те са оптимално и трайно решение със сравнително ниска цена спрямо други видове индустриални настилки. При качествена поддръжка тези бетонни настилки могат да имат много дълъг експлоатационен живот, надхвърлящ многократно живота на всички други видове настилки, съизмерим с този на основната носеща конструкция. Това ги прави предпочитани за широк спектър от приложения, но най-често при изграждане на подове в складове, логистични центрове, индустриални и, все по-често, в жилищни сгради.

В процеса на проектиране и изпълнение се прилага системен подход, основан на действащата нормативна уредба в България, Европа и САЩ, както и на принципите на „добрата производствена практика“.

На база адекватно техническо задание за проектиране, първоначално се пристъпва към конструиране на настилката  –  принципно решение за конфигуриране на настилката в план чрез позициониране на дилатационнни профили, оформящи еднотактови полета за изпълнение. Последното е функция на множество, понякога взаимно противоречащи си, значими параметри –  най-често функционалното разпределение според условията на натоварвание и експлоатация и технологични възможности за изпълнение на определен обем работи в рамките на единичен такт.

Статическото оразмеряване се реализира чрез специализиран софтуер. С помощта му при определени параметри на основата (на кота „долен ръб настилка“) и симулиране въздействието на на най-неблагоприятна комбинация от очакваните статични и динамични натоварвания се определят дебелината на настилката, класът на бетона, количеството и типа на армиране –  дисперсно армиране със стоманени фибри или хибридно дисперсно, т.е. комбинация от стоманени фибри и конвенционални стоманени мрежи.

Налице са специализирани изисквания към проектиране състава на бетона – конвенционално сертифицираните заводски състави на даден производител често пъти не съответстват на специфичните технико-технологични изисквания за изпълнение на шлайфани индустриални бетонни настилки. Влагането на различни видове фибри в състава на бетона априори изключва възможността за механично използване на готови рецептурни състави, сертифицирани от даден производител на бетона. Последното, отговаряйки на изискванията на БДС EN 206:2017/Национално приложение (NA): 2017 „Бетон. Спецификация, свойства, производство  и съответствие“, автоматично  предполага при използването на дисперсно-армиран бетон да се спазва процедурата „предписан бетон“ – т.е. състав, заявен от производителя на настилките, декларирано изпълнен от съответния производител на бетона.

Влагането на фибрите в бетонната смес се извършва посредством специализирана бластиращo-разпръскваща машина. Така се  постига максимално добро разпределение на стоманените фибри в бетонната смес и качествена хомогенизация.

Полагането, уплътняването и подравняването на бетонната смес са свързани с ред организационни и технически изисквания, а именно :

  • осигуряване на достатъчно количество бетон в рамките на определено, съгласувано предварително време за доставка;
  • куполен лазерно контролиран бетонополагач SOMERO LASER SCREED S15-R с възможност за направа на наклони при необходимост;
  • използване на равномерно разстилащ повърхностения втвърдител SOMERO TOPPING SPREADER;
  • достатъчно на брой високопроизводителни ротационни пердашки (заглаждачки);
  • достатъчно на брой специализиран обучен персонал с опит за изпълнение на бетонни настилки;
  • обучени технически специалисти за контролиране и организация на процесите по изпълнение.

 

В подходящ фаза на набиране на якост на бетона се полага равномерен слой повърхностен втвърдител по метода „сухо към мокро“ с помощта на SOMERO TOPPING SPREADER или по метода „мокро към мокро“. Налице е голямо разнообразие от прахообразни повърхностни втвърдители, съдържащи различни по тип и количество износоустойчиви агрегати (кварцови, синтетични или натурални корунди, метални, силициево-карбидни и комбинации от тях), чрез които се постига необходимото ниво на износоустойчивост на настилката. Обикновено използваните от нас прахообразни повърхностни втвърдители са на база корунд – природен или синтеровани окиси т. нар. синтетичен корунд. След това посредством достатъчно на брой и високопроизводителни ротационни заглаждачи, повърхността се обработва до постигане на равна, гладка, плътна и много твърда финишна повърхност. Последната финално се третира със специални течни силикатно-кристализиращи втвърдител-импрегнатори и влагозадържаща мембрана.

Финишната обработка и третиране на шлайфаните индустриални бетонни настилки могат да варират в зависимост от специфичните изисквания към всеки отделен случай. Вземайки се предвид специфичните физико-механични и специфични критерии, на които настилката следва да отговаря по задание (адекватно отчитане на екскплоатационните статични и динамични натоварвания, атмосферни влияния, химическа агресия, вибрации, изисквания за антистатичност, степен на износоустойчивост, гладкост, хигиенни изисквания и др.), се подбират и съответните системи материали и се прилагат специализирани процеси на обработка за постигане на съответните изисквания.

Шлайфаните бетонни настилки също така могат да бъдат оцветявани по избор с оглед постигане на декоративен финиш.

Като краен резултат целта е постигане на параметри, удовлетворяващи и най-високите изисквания към настилките, а именно експлоатационна годност, висока степен на равнинност, гладкост,  износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.