20ян.2021

ExTERNAL® – ИНОВАТИВНА ВЪНШНА БЕТОННA НАСТИЛКА

ВЪНШНИТЕ БЕТОННИ НАСТИЛКИ (армирани или неармирани) в много случаи са без алтернативно решение, предвид особеностите на асфалтобетонните такива. Проектирането и изпълнението им е нормативно обезпечено – БДС EN 13877-1:2020 Бетонни настилки, Част I: Материали (респ. Национално приложение NA:2020) и БДС EN 13877-2:2020 Бетонни настилки, Част II: Функционални изисквания (респ. Национално приложение NA:2020)

Резервите в този случай основно са насочени към вероятността, при неправилно проектиране и изпълнение, тяхната експлоатационна годност да бъде компроментирана – най-често чрез прояви и постепенна ескалация на деламинация на финишната повърхност.

Ако не се вземат своевременни и адекватни марки за овладяване ситуацията това неминуемо ще задълбочи дефектирането, в частност стигайки до армировка (при наличие на такава), и провокирайки допълнително развитие на корозионни процеси. Основната причина за такова поведение се търси от цикличното „замразяване-размразяване“, най-често в присъствие на антиобледенители – химически соли. Това превръща репарацията на такава настилка в трудна и скъпа, а в някои случаи дори невъзможна техническа задача.

За съжаление, че дори и при правилно и конструиране и оразмеряване на настилката и прецизно специфициране състава на използвания бетон (якост на натиск и клас по въздействие на факторите на околната среда), и третиране с различен тип защитни продукти, то крайния резултат в много случаи е трудно предвидим.

Причините за това могат да бъдат многобройни, а процесите за постигане на траен положителен резултат трудни за управление от изпълнителя на настилката, предвид специфичното участие на поредица от независими субекти – участници в инвестиционния процес.

В нашата дългогодишна практика многократно сме търсили различни варианти за постигане на удовлетворяваш краен резултат, но без особен успех. До сега. До този момент, в който след целенасочени усилия стигнахме до разработването на KEPTA ExTERNAL.

 

KEPTA ExTERNAL е иновативна система за изграждане на армирани и неармирани външни бетонни настилки с повишена дълготрайност и устойчивост при експлоатация в обикновени и агресивни условия. Основава се на прецизно специфициране състава на бетона и ефективното действие на най-ново поколение химични добавки. Те реагират каталитично с продуктите на хидратация на цимента в бетона и формират нови твърди неразтворими съединения, които динамично запълват и плътно затварят капилярно-порьозната структура на бетонното сечение в цялата му дълбочина.

Характерна особеност на новата технология е, че в присъствие на вода  и влага с различен произход в различни експлоатационни периоди, допълнителните реакции се възобновяват и активират своевременно, формирайни нови хидратни структури, като това перманентно стопира проникването на вода и агресивни агенти в бетонното сечение. Налице е и забeлежителна способност за автогенно запълване (затваряне) възникнали микро-пукнатини в бетонното сечение (self-healing ability), а така коструираната настилка притежава повишена устойчивост към пагубното влияние на антиобледенители в комбинация с лоши атмосферни влияния, карбонизация, цикли на замръзване и размръзване, химическа агресия, и пр.

KEPTA ExTERNAL – иновативно и доказано сигурно решение !

 

TESTED

TRUSTED

EFFECTIVE