Основни одредби во врска со обработката и заштитата на вашите податои ( Изјава за приватност)

“КЕПТА МАКЕДОНИЈА” ДООЕЛ ги инвестира сите потребни ресурси и ги применува најстрогите мерки за заштита на безбедноста и интегритетот на сите лични податоци собрани од нашите клиенти. Ги следиме принципите на законска, совесна и транспарентна обработка на личните податоци за нашите клиенти.
Затоа, ние ги собираме и обработуваме дадените податоци само со поглед на специфични, експлицитно наведени и легитимни цели и понатаму не обработуваме на начин што не е во согласност со овие цели.

Имаме имплементирано системи и процеси за да се осигураме дека податоците што ги собираме и складираме се сведени на минимум и се поврзани и ограничени само на она што е неопходно за исполнување на целите за кои ги собравме. Настојуваме вашите лични податоци да бидат секогаш точни и ажурирани, а исто така се потпираме на вас, доколку најдете неточност во вашите податоци, да ги отстраните навремено.

Ве уверуваме дека имаме имплементирано системи за да се осигураме дека нема да ги чуваме вашите податоци подолго од потребното за целите за кои се обработуваат.

Исто така, ви го обрнуваме вниманието на можноста во секое време и без потреба од наведување причини, да ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите податоци и да ги избришете доколку сакате, освен ако постојат други легитимни основи за нивно чување. Бидејќи за нас е приоритет обработката да се врши на начин што гарантира соодветно ниво на безбедност на личните податоци, вклучително и заштита од неовластена или незаконска обработка и од случајна загуба, уништување или оштетување, имплементиравме механизми за безбедност и ограничен пристап .

“КЕПТА МАКЕДОНИЈА” ДООЕЛ Е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ГИ ПОЧИТУВА ОДРЕДБИТЕ ОД ВАЖЕЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО (ОПШТАТА РЕГУЛАТИВА ВО ВРСКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ – РЕГУЛАЦИЈА 2901, РЕГУЛАЦИЈА, РЕГУЛАЦИЈА, РЕГУЛАЦИЈА, ТЕХНИЧКИ ПРОТИВ.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Лични податоци се сите информации кои се однесуваат на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува. Личните податоци го вклучуваат вашето име, број за социјално осигурување, адреса на е-пошта, телефонски број, поштенска адреса итн.

Под обработка се подразбира секоја операција или збир на операции извршени врз лични податоци или збир на лични податоци со автоматско или други средства за собирање, снимање, организација, структурирање, складирање, прилагодување или модификација, пронаоѓање, консултација, употреба, откривање со пренос, дистрибуција или на друг начин на кој податоците се достапни, уредени или комбинирани, ограничени, избришани или уништени.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СОБИРАНИ И ОБРАБОТЕНИ ОД КЕПТА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА.
Ние ги собираме вашите податоци на доброволна основа кога ни ги давате, со оглед на вашата наведена желба да склучите договор за услугите што ги обезбедуваме. По склучувањето на Договорот, вашите податоци ќе бидат обработени во ваше својство на страна на овој договор и во врска со извршувањето на нашите обврски од него. Обезбедувањето на овие податоци ни овозможува да го идентификуваме релевантното лице како страна на договорот и како носител на правата/обврските од него. Трите имиња, единствениот граѓански број и адресата на лицето се дел од минималната содржина на секој договор. Во случај некое лице да одбие да ги обезбеди, KEPTA BULGARIA EOOD нема да може да склучи договор. За да можеме да ги исполниме склучените договори, потребно е да се обработат личните податоци на лицата со кои сме ги склучиле. Во спротивно, ќе ни биде невозможно да ги исполниме нашите договорни обврски.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВКЛУЧУВАЈТЕ ВО ЗЕМЈИТЕ НАДВОР ОД ЕУ

“КЕПТА МАКЕДОНИЈА” ДООЕЛ не споделува, продава, изнајмува, тргува или пренесува лични информации собрани од своите клиенти.
По исклучок и во присуство на правна основа, вашите лични податоци може да бидат откриени на трети страни на следниов начин:

Може да се пренесе како средство во врска со деловно спојување или продажба или како дел од нашиот бизнис или како дел од корпоративна реорганизација или други промени во корпоративното управување.
На давателите на услуги не им е дозволено да ги чуваат за сопствена употреба или да ги користат податоците надвор од нашите упатства, за да ги задржат подолго отколку што е потребно за извршување на наведената услуга.

Во случај на пренос на податоци, “КЕПТА МАКЕДОНИЈА” ДООЕЛ ги обврзува третите страни, клиентите, вработените и партнерите, да ја чуваат доверливоста на информациите и да се обврзат дека вашите лични податоци се користат само за договорените цели и никогаш не се користат за да ве идентификуваат како поединец, контактирајте со вас или ви испраќаме пораки, надвор од целите за кои се дадени. На трети лица или партнери ќе им биде дозволено да ги добиваат само тие информации што им се потребни за извршување на нивните функции во наше име. Покрај тоа, тие мора да обработуваат лични податоци во согласност и во согласност со политиката за приватност на “КЕПТА МАКЕДОНИЈА” ДООЕЛ, како и важечките закони за заштита на податоците.

Во врска со горенаведеното, во врска со споделувањето на вашите информации, ве известуваме дека вашите податоци нема да се пренесуваат и/или обработуваат надвор од Република Македонија.

Вашите лични податоци може да им бидат доставени на владините органи само кога тоа е предвидено со закон и под условите наведени во него.

ПЕРИОД НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ОД “КЕПТА МАКЕДОНИЈА” ДООЕЛ

Ќе ги задржиме вашите лични податоци онолку долго колку што е потребно за исполнување на целите и докажување на нивното исполнување или во согласност со вашите упатства и желба да ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите податоци и нивно бришење.

ВАШИТЕ ПРАВА ВО ВРСКА НА ОБЕЗБЕНИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Право на информации

Имате право во секое време да побарате информации:

2. Право на повлекување

Доколку сте дале согласност за користење на вашите податоци, можете да ја повлечете во секое време со ефект во иднина, без да мора да давате причини.

3. Право на исправка

Доколку откриете дека вашите податоци зачувани од нас се неточни, можете да не контактирате за да ги исправиме.

4. Право на бришење податоци

Имате право да барате да ги избришеме вашите податоци без непотребно одложување. Ќе ги избришеме во разумен рок, штом ќе се увериме дека нема други основи кои бараат нивна обработка/чување.
По бришењето на вашите лични податоци, повеќе не е можно да се даваат информации за нив од наша страна.

5. Право на ограничување на обработката

Во одредени случаи – на пример, кога ја оспорувате точноста на податоците, кога ги проверувате основите за нивно складирање итн., имате право да барате да ја ограничиме обработката на вашите лични податоци. За време на ограничувањето, можеме да ги чуваме само личните податоци, а други активности за обработка се можни само со ваша согласност.

6. Право на преносливост на податоци

По ваше барање, ќе ви ги пренесеме или префрлиме податоците на вас или на друг контролер во структуриран, широко користен и машински читлив формат. Директен пренос на податоците се врши само доколку тоа е технички изводливо.

7. Право на приговор

Можете во секое време и без наведување причини да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци за целите на директен маркетинг, вклучително и профилирање, како и во случаи кога вашите податоци се обработуваат врз основа на извршување на задача од јавен интерес или обработката е неопходна за целите на нашите легитимни интереси.

8. Право да не бидете предмет на одлука заснована исклучиво на автоматизирана обработка на податоци, вклучително и профилирање.

Во моментов, “КЕПТА МАКЕДОНИЈА” ДООЕЛ не врши автоматска обработка на податоци. Вклучувајќи и профилирање.

9. Право на жалба

Имате право да поднесете жалба против обработката на вашите лични податоци пред надлежниот надзорен орган – Комисијата за заштита на личните податоци или Судот, доколку сметате дека ви се повредени правата за заштита на личните податоци.
Комисија за заштита на лични податоци:

Град Софија, ПК 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров“ бр.2
Центар за информации и контакти – телефон: 02/91 53 318
Е-пошта: kzld@cpdp.bg
Веб-страница: www.cpdp.bg

Вашето барање да ги остварите вашите права во врска со дадените лични податоци или да ги повлечете вашите согласности може да ни го испратите на е-пошта: gdpr@conixtrade.com.

Имајте предвид дека кога ќе не контактирате преку е-пошта gdpr@conixtrade.com, податоците што ги давате (вашата е-пошта, вашето име и телефонски број) се обработуваат од нас со цел да одговориме на вашите прашања и да го решиме бараното прашање. Се обврзуваме да ги избришеме податоците зачувани во оваа врска откако нивната обработка веќе не е потребна или ќе ја ограничиме обработката доколку има законски обврски за складирање