20Јан2021

ExTERNAL® – ИНОВАТИВЕН НАДВОРЕШЕН БЕТОНСКИ ПОД

НАДВОРЕШНИТЕ БЕТОНСКИ ПОДОВИ (армирани или неармирани) во многу случаи се без    алтернативно решение, со оглед на особеностите на асвалтот. Проектирањето и     имплементацијата се регулирани со BDS EN 13877-1: 202 Бетонски подови, Дел I:   Материјали (одн.Национален Анекс NA: 2020) и BDS EN 13877-2: 2020 Бетонски подови, Дел II : Функционални барања ( одн. Национална апликација NA:2020)

Резервите во овој случај главно се насочени кон веројатноста дека во случај на неправилно проектирање и имплементација ќе биде загрозена нивната употребливост – најчесто преку манифестации и постепено зголемување на деламинацијата на завршната површина.

Ако не се преземат навремени и соодветни марки за да се контролира ситуацијата, тоа неизбежно ќе го продлабочи дефектот, особено ќе доведе до засилување (ако има) и ќе предизвика понатамошен развој на процесите на корозија. Основната причина за ваквото однесување се бара во цикличното “замрзнување-одмрзнување” најчесто во присуство на анти-мразови хемиски соли. Ова ја прави поправката на таков под тешка и скапа, а во некои случаи дури и невозможна техничка задача.

 

За жал, дури и со правилно и конструирање и димензионирање на подот и прецизна спецификација на составот на употребениот бетон (јакост на притисок и класа на влијание врз животната средина) и третман со различни видови заштитни производи, крајниот    резултат во многу случаи е тешко да се предвиди.

Причините за тоа можат да бидат многубројни, а процесите за постигнување на траен позитивен резултат тешко се менаџираат од страна на изведувачот на подовите, со оглед на специфичното учество на голем број независни субјекти – учесници во инвестицискиот процес.

В нашата дългогодишна практика многократно сме търсили различни варианти за постигане на удовлетворяваш краен резултат, но без особен успех. До сега. До този момент, в който след целенасочени усилия стигнахме до разработването на KEPTA ExTERNAL.

Во нашата долгогодишна пракса, постојано баравме различни опции за да постигнеме задоволителен краен резултат, но без многу успех, до сега. Се до моментот кога по намерни напори дојдовме до развој на KEPTA ExTERNAL.

KEPTA ExTERNAL е иновативен систем за изградба на армирани и неармирани надворешни бетонски подови со зголемена издржливост и стабилност при работа во обични и агресивни услови. Се заснова на прецизна спецификација на составот на бетонот и  ефективно дејство на најновата генерација на хемиски адитиви. Тие реагираат каталитички со производите за хидратација на цементот во бетонот и формираат нови цврсти нерастворливи соединенија кои динамички ја исполнуваат и цврсто ја затвораат капиларно-порозната структура на бетонскиот пресек во целата нејзина длабочина.

Карактеристична особеност на новата технологија е тоа што во присуство на вода и влага     од различно потекло во различни периоди на употреба, дополнително се обновуваат и    навремено се активираат дополнителни реакции, со што се формираат нови хидратни структури, трајно се запира навлегување на водата и агресивните агенси во бетонот. Исто така, има извонредна способеност за автогено полнење (затварање) на микропукнатини во бетонскиот дел ( self-Healing ability) , па така конструираниот под има зголемена отпорност   на штетните ефекти на анти-мраз во комбинација со лоши временски услови, карбонизација, циклуси на замрзнување – одмрзнување, хемиска агресија итн.

KEPTA ExTERNAL иновативно и докажано безбедно решение!

TESTED

TRUSTED

EFFECTIVE